Warunki współpracy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.a. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach współpracy dotyczą wszystkich
umów zawartych między klientami a „Power Tec” Tomasz Grzybek. Mogą one ulec zmianie
jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych
pracowników Klienta i „Power Tec” Tomasz Grzybek.

1.b. Wszędzie, gdzie w warunkach współpracy mówi się o katalogu, należy przez to rozumieć
wydanie drukowane, płytę CD, dyski przenośne, stronę internetową, reklamy i informacje prasowe,
ulotki, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji oferty naszej firmy.

1.c. Obowiązującymi warunkami współpracy jest polska wersja językowa. Pozostałe wersje
językowe służą tylko celom informacyjnym.

CENY

2.a. Oferta i ceny zawarte w katalogu, na płycie CD i stronie internetowej stanowią jedynie
zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 KC natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 KC.

2.b. Ceny zawarte w katalogu i na płycie CD oraz w innych ofertach należy traktować jako
orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez „Power Tec” Tomasz
Grzybek na stronie internetowej www.power-tec.pl w dniu wysyłki towaru lub cena uzgodniona
pisemnie z upoważnionym pracownikiem albo uzgodniona w oficjalnej korespondencji
elektronicznej wliczając w nią przesłanie oferty do klienta faksem.

2.c. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z
faktury pro forma.

2.d. Prosimy zawsze sprawdzić czy cena w danej ofercie zawiera podatek VAT. Ceny nigdy nie
zawierają kosztów transportu i ceł. Są to ceny LOCO magazyn Bochnia.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

3.a. „Power Tec” Tomasz Grzybek przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, listownie, faxem, e-mailem, osobiście.

3.b. Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiednich do wielokrotności podanej przy produkcie (jeśli nie podano wielokrotności, domyślnie wynosi ona 1) i nie mniejszej niż najmniejsza ilość w tabelce cen.

3.c. Na życzenie Klienta przesyłamy potwierdzenie złożonych zamówień.

3.d. Istnieje możliwość składania zamówień z dostawą na określone przyszłe terminy.

DOSTAWA TOWARU

4.a. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba Ŝe zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej
umowy między Klientem a „Power Tec” Tomasz Grzybek.

4.b. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki i kraju przeznaczenia.

4.c. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Sprzedaży „Power Tec”
Tomasz Grzybek i są one fakturowane proporcjonalnie do wielkości kolejnych przesyłek.

4.d. „Power Tec” Tomasz Grzybek decyduje o wyborze przewoźnika, chyba że na podstawie
indywidualnych umów między Klientem a „Power Tec” Tomasz Grzybek uzgodniono inaczej.

EKSPORT

5.a. Klienci z krajów Unii Europejskiej są proszeni o podanie europejskiego numeru ewidencyjnego
VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania towaru, będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polską stawką VAT, obecnie 22%.

5.b. Klienci mający siedzibę poza Unią Europejską otrzymują wraz z towarem fakturę i dokument celny EAD zawierający unikalny numer MRN. Kod ten należy podać na granicy Unii. Jeśli towar nie opuści granicy celnej Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od wystawienia dokumentu EAD lub
przekroczenie granicy nie zostanie potwierdzone przez graniczny Urząd Celny, zostaną Państwo obciążeni 22% stawką VAT.

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

6.a. . „Power Tec” Tomasz Grzybek wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Zawsze jest to faktura VAT, ale w zależności od rodzaju Klienta i transakcji, mogą to być następujące typy faktur VAT.

6.a.1. Faktura VAT netto, czyli zawierająca ceny i wartości towarów netto (nie obciążone podatkiem). Podatek jest w niej naliczany jako iloczyn wartości i stawki. Ten rodzaj faktur otrzymują Klienci, którzy dostarczyli nam dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadanie osobowości prawnej.

6.a.2. Faktury VAT brutto, czyli zawierające ceny i wartości towarów z VAT. Ten rodzaj faktur otrzymują wszyscy Klienci indywidualni lub Klienci, którzy nie nadesłali nam odpowiednich dokumentów o prowadzeniu działalności lub posiadaniu osobowości prawnej.

6.b. Faktury mogą być wystawiane między innymi w następujących walutach: PLN, USD, EUR.

SPOSOBY ZAPŁATY

7.a. . „Power Tec” Tomasz Grzybek akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze paczki (tylko wybrane kraje), przelew bankowy, płatność gotówką i elektronicznym przelewem.

7.b. Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży „Power Tec” Tomasz Grzybek

7.c. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie) i akceptacji Działu Księgowości „Power Tec” Tomasz Grzybek.

7.d. . „Power Tec” Tomasz Grzybek zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.

7.e. . „Power Tec” Tomasz Grzybek zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w
przyszłości.

JAKOŚĆ i GWARANCJE

8.a. Towary sprzedawane przez naszą firmę są wysokiej jakości. Sposób ich przewożenia, magazynowania i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak i elektrycznymi.

8.b. Jeśli do produktu dołączono gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

9.a. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej do naszego Działu Reklamacji: support@power-tec.pl

9.b. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania i po uzyskaniu zgody pracownika Działu Reklamacji „Power Tec” Tomasz Grzybek

9.c. Podstawą do dokonania zwrotu może być również dostarczenie przez naszą firmę „Power Tec” Tomasz Grzybek produktów o znacząco innych parametrach niż te opisane w naszym katalogu lub na stronie www.power-tec.pl.

9.d. Po otrzymaniu paczki ze zwracanym towarem, badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania możliwy jest zwrot pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na pozbawiony wad.

9.e. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz kopię dowodu zakupu.

9.f. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

9.g. Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy w obecności kuriera, dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Taki protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.

9.h. Odpowiedzialność „Power Tec” Tomasz Grzybek za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

9.i. Klienci nie prowadzący działalności gospodarczej i będący w świetle obowiązujących przepisów konsumentami, mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez jakichkolwiek dodatkowych opłat i podania przyczyny zwrotu. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu z kompletem instrukcji i dokumentów nabycia.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.a. Firma „Power Tec” Tomasz Grzybek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między „Power Tec” Tomasz Grzybek a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.

10.b. „Power Tec” Tomasz Grzybek nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.